FANDOM


Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Strategier Rediger

 • Befolkningen skal ha tilgang til gode bibliotektjenester over hele landet
 • Et sømløst nettverk skal sikre enkel adgang til bibliotekenes samlede ressurser
 • Fordelingen av ansvar og arbeidsoppgaver mellom statlige, regionale og kommunale aktører skal avklares

Tiltak Rediger

 1. Det lages en felles biblioteklov for hele sektoren.
 2. Det lages en felles bibliotekportal for alle typer brukere.
 3. Alle bibliotek får full bredbåndsdekning
 4. ABM-utvikling må evalueres av en ekstern institusjon, for å få kartlagt om intensjonenne bak opprettelsen av organet er blitt oppfyllt.
 5. ABM-utvikling må samarbeide med de regionale bibliotektjenestene. Det utarbeides faste ordninger for hvordan ABM-utvikling kan bruke det regionale leddet til å iverksette nasjonale innsatsprogram.
 6. De regionale leddene styrkes som kompetanseorgan, utviklingsaktører og veiledere for et samlet biblioteknettverk i regionen.
 7. Regionale og lokale samarbeidsformer styrkes gjennom et innsatsprogram.
 8. Fylkesbibliotekenes plass i fjernlånsystemet erstattes med "økonomisk kompensasjon for fjernlån".
 9. Dagens emnefordelingsplan erstattes med oppbygging av nasjonale kompetansebibliotek.
 10. Det oppmuntres gjennom økonimiske stimulanser til økt samarbeid over kommunegrensene for å styrke de kommunale bibliotektjenestene. Alle brukere skal fortsatt ha tilgang til en fysisk bibliotekavdeling i egen kommune.
 11. Felles kommunal bibliotektjeneste - med folke- og grunnskolebibliotek - lovfestes
 12. Støtteordninga for lokale kulturhus utvides, slik at kommunene oppmuntres til å satse på nye biblioteklokaler og nye mobile bibliotektjenester
 13. Full statlig finansiering av bibliotektjenester i alle fengsler


Bakgrunn Rediger

Bibliotekene er i dag inndelt etter oppgaver og målgrupper: folke-, skole-, akademiske og spesialbibliotek (med fagbibliotek som et samlebegrep for de to siste). I et samfunn gjennomsyret av digital teknologi blir skillet mellom bibliotektypene mindre viktige. De betjener fortsatt hver sine brukergrupper, men de faglige ressursene og måten de formidles på er langt på vei felles. Dette ligger bak visjonen om et sømløst bibliotek.

I bibliotekutredninga vil det komme forslag om såkalte bærekraftige bibliotekenheter (jamfør museumsreformen). Dette finnes det i dag ingen god definisjon på, men utansett forslag til løsninger er det viktig å holde fast ved kommunene og deres rolle for folkebibliotekene.

Kommunene har selv gjennomført en strukturendring de siste åra, der bl.a. nesten annen hver filial er nedlagt. Målet har selvfølgelig vært å spare penger, men ikke ut fra noe ønske om å tappe bibliotekene. Nasjonale organisasjoner krever gjerne at staten "må ordne opp", men her er utfordringen å videreutvikle lokalpolitikernes nåværende velvilje overfor bibliotekene til økt forståelse for bibliotekenes muligheter, og det gjøres neppe ved å svekke lokalpolitikkens innflytelse over folkebibliotekene.

For kommune-Norge er det største problemet økonomi, ikke en manglende forståelse av kulturens og kunnskapens rolle i samfunnet. Arbeidet for å styrke folkebibliotekene må gå hånd i hånd med å styrke kommunenes økonomiske handlefrihet. Men samtidig må kommunene kunne velge noe forskjellige løsninger innenfor rammene av biblioteklovgivning og eventuelle felles standarder.

Det er viktig å prøve ut samarbeidsmodeller mellom ulike bibliotektyper og forvaltningsnivåer. Modeller, resultater og erfaringer må formidles og koordineres i regi av ABM-utvikling eller det regionale nivået.

For særlig de små og mellomstore bibliotekene og brukerne deres gjør fylkesbibliotekene i dag en viktig forskjell. Men for at disse, eller et annet, framtidig regionalt biblioteknivå, skal fungere må det ha en tydelig rolle i en nasjonal bibliotekpolitikk, som blir fulgt opp av statlige økonomiske virkemidler.

Litteratur- og kulturformidling, fjernlånstjenester og andre samordningsoppgaver er naturlige oppgaver for det regionale nivået. Det er mulig at for mange er involvert i materialforsyning til folkebibliotekene i dag, men å overlate alt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana er ikke en gangbar vei. Når det gjelder digitalisering, er Norsk digitalt bibliotek helt avhengig av en instans på regionalt nivå for å oppnå et tilfredsstillende innhold og mangfold.

Men det aller viktigste arbeidsområdet for et regionalt biblioteknivå må være utviklingsarbeid. Egne regionalpolitiske interesser vil ligge til grunn, men regionen må også være medspiller for statlige initiativ.

Bibliotekene er midt i en dyptgripende teknologisk revolusjon, men innovasjonssystemet er alt for fragmentert. Kommunene samarbeider i alt for liten grad om bibliotekutvikling; dermed kaster innsatsen lite av seg. Dette løses mer effektivt på regionalt og nasjonalt nivå enn innenfor hver enkelt kommune.

Mer bakgrunn og ressurser - Bibliotekstruktur
Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki