FANDOM


Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Strategier Rediger

  • Bibliotekpolitikken skal være en del av norsk utdannings- og kunnskapspolitikk

Tiltak Rediger

  1. Både fag- og forskningsbibliotekene og folkebibliotekene skal være en del av norsk utdannings- og kunnskapspolitikk. Staten, fylkeskommunen og kommunen skal aktivt legge til rette for samarbeid mellom de ulike bibliotektypene.
  2. Norge trenger en samlet politikk for læringsmetoder og bibliotekbruk gjennom hele livsløpet. Fra barnehage til etter- og videreutdanning.
  3. Biblioteksektoren skal være aktivt med i planleggingen av store nasjonale satsinger på kunnskap og kultur – som: Kunnskapsløftet, Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene, E-borgerskap og EVU-reformen.
  4. Norge trenger et samlet fokus på læringsmetoder og bibliotekbruk gjennom hele livsløpet. Biblioteksektoren inviteres til å delta aktivt i planleggingen av store nasjonale satsinger på kunnskap og kultur - som Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene og E-borgerskap.
  5. Læreplanverket skal omfatte klare retningslinjer om bruk av bibliotek i skolen.
  6. Det må snarest innføres momsfritak på elektroniske tidsskrifter, som på papirtidsskrifter.


Bakgrunn Rediger

For å hevde seg økonomisk, politisk og kulturelt trenger Norge en mer målrettet og samordnet kunnskapspolitikk, der sektorinteresser må vike for samarbeid. Her må utdanning og produksjon, kunnskap og kultur, innovasjon og innsikt ses i sammenheng. Og her må bibliotekene, som hvert år mottar over to milliarder kroner fra sentrale og lokale myndigheter, brukes langt mer aktivt.

Biblioteknettverket sitter med den totale oversikten over kunnskapsfeltet. Bibliotekene behersker kunnskap i alle fysiske og digitale former, og de har en unik forankring i skoler, læresteder og lokalsamfunn. Vi vet at kompetente, kunnskapsrike og kulturbevisste mennesker skaper sosiale og økonomiske verdier. En langsiktig nasjonal kunnskapspolitikk bør stimulere norske regioner og lokalsamfunn til å tenke langsiktig og helhetlig rundt nyskaping, produktivitet og livslang læring.

Sektoriseringen rammer også bibliotekene. Norge trenger derfor en samlet politikk for alle bibliotektypene; folke-, skole-, studie- og spesialbibliotek. Og Nasjonalbiblioteket. Bibliotekenes sentrale oppgave er å gjøre dokumentert kunnskap tilgjengelig - i alle sammenhenger der den kan være til nytte eller glede for brukerne.

Dagens store utfordringer - som er knyttet til digitalisering, internasjonalisering og framveksten av en global kunnskapsøkonomi - kan ikke møtes på lokalplanet alene. Skottene mellom folkebibliotek, skolebibliotek og bibliotek i høyere utdanning bør fjernes.

NBF går derfor inn for en aktiv og samordnet offentlig bibliotekpolitikk på regionalt og nasjonalt nivå. Her må også Nasjonalbiblioteket inngå, med sine viktige fellestjenester og sine store utviklingspotensialer.


Mer bakgrunn og ressurser - Kunnskapspolitikk
Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning