FANDOM


InnledningRediger

Her tar vi opp langsiktig arbeid, tiltak og metoder som ikke primært er til for å løse akutte problem, angrep på bibliotek osv. Kall det gjerne forebyggende arbeid eller folkeopplysning.

Målsetninger og tiltakRediger

[Uferdig og ennå ikke kategorisert; stikkordsmessig. Vennligst ikke fjern eller endre kulepunkter her, men legg gjerne til nye]

 • Engasjere publikum; gi dem eierforhold til biblioteket, etablere tilbud som griper inn i folks hverdag så de ser den unike nytten av biblioteket
 • Samarbeid med venneforeninger (NB: Utfordring her; de kan være ganske ulike med hensyn til prioriteringer og innretting)
 • Engasjere andre lokale organisasjoner og institusjoner; gi dem eierforhold til biblioteket
 • Utarbeide taktikk overfor presse, rådmenn og politikere
 • Gjennomføre spørreundersøkelse/enquete overfor lokale myndigheter (rådmenn, ordførere osv.) om holdninger til bibliotek. Få fram hva som kan appellere til disse. (Kan tilbys plass på NBFs nettsted?)
 • Lage brosjyre osv. med "testimonials" fra brukere http://www.georgialibraries.org/lib/pines/PINES_TestimonialsBW.pdf
 • Opplegg for bøllekurs (el.l.) for bibliotekarer/NBF-medlemmer.
 • Åpenhet for litt ulike strategier og målsettinger for ulike "typer" NBF-lag, typisk avhengig av lokale ressurser
 • Utnytte og gjøre oppmerksom på eksisterende lov- og regelverk - og bidra til å forbedre dette (sammen med NBF sentralt)
 • Bevissthet på taktikk; om å pleie forbindelser, om samarbeid og om å definere motstandere ("fiendebilder"). Viktigheten av "å gripe dagen".
 • Diskutere rollene til ulike aktører; fra for eksempel NBFs lokallag, via lokale biblioteksjefer til ABM-utvikling.
 • Bibliotekarens rolle som lokalpolitisk folkevalgt, og om viktigheten av å være aktiv i lokalpolitikken.
 • Bibliotekplanlegging og omverdensanalyse; utvikle maler for dette. Bør ses i sammenheng med en sentral omverdensanalyse for hele bibliotekvesenet
 • Vurdere innføring av modellbibliotek. I hver region? På ulike områder/spesialiteter? (grenseoppgang nødvendig mot Årets bibliotek). Også: Modellbokbuss?
 • Bibliotek-PR i forbindelse med valgkamper
 • @ Your Library / Fr@ ditt bibliotek

Gå til startsida