FANDOM


Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Strategier

 1. Bibliotekene skal være en sentral del av samfunnets infrastruktur for kunnskap.
 2. Bibliotekene skal fremme fri og lik tilgang til fysiske og digitale kunnskaps- og kulturressurser for alle i landet og aktivt bidra til å motvirke den digitale kompetansekløften i samfunnet.
 3. Norge skal fortsatt sikre befolkningen gratis bibliotektjenester gjennom folkebibliotekene og de offentlige utdanningsbibliotekene.
 4. Bibliotekene skal være en aktiv og systematisk formidler av kunnskap, opplevelser og samfunnsforståelse.
 5. Bibliotekene skal være uavhengige i sin formidling av samfunnsinformasjon og kulturelle uttrykk.
 6. Bibliotekene skal fremme kulturelt mangfold og demokratisk debatt.
 7. Bibliotekets funksjon som flerkulturell arena styrkes.
 8. Folkebiblioteket videreutvikles som sosial møteplass.
 9. Bibliotekene skal på kunnskaps- og kulturområdet representere mangfoldet som en motvekt til negative utslag av markedsmekanismene.
 10. Bibliotekene skal tilby kunnskap og opplevelser gjennom et mangfold av medier.
 11. Barn og unge sikres gode bibliotektjenester som er tilrettelagt for dem.

Tiltak

 1. Bibliotekene skal utvikles som virtuelle og fysiske arenaer og gis nødvendige ressurser til dette.
 2. Bibliotekene må aktivt utvikle sømløse tjenester for alle.
 3. Alle bibliotek må åpne for brukermedvirkning.
 4. Biblioteket skal tilby virtuelle tjenester som ikke forutsetter fysiske besøk.
 5. Fysisk tilgjengelighet for alle må sikres gjennom utforming av gode lokaler og åpningstider.
 6. Det fysiske bibliotek må gjøres attraktivt og tilgjengelig for formelle og uformelle møter.
 7. Folkebiblioteket må ta i bruk ulike medier og nye formidlingsformer for skjønn- og faglitteratur.
 8. Fri adgang til en norsk kunnskapsallmenning sikres ved en bred satsing på Norsk Digitalt Bibliotek (NDB). NDB sikres ressurser til å etablere en digital nasjonal kunnskapsbase.
 9. Det må være fri adgang til digitale ressurser som er produsert av fellesskapets midler.
 10. Nasjonalbiblioteket må tilby gratis tilgang til etablerte register- og katalogdata som inngår i bibliotekets nasjonale oppgaver tildelt av Stortinget.
 11. Universitets– og høgskolene må gi allmenheten fri, nettbasert tilgang til faglige ressurser og forskningsresultater (åpne institusjonelle arkiv/Open Access tidsskrifter)
 12. Viktige private kunnskapsressurser må gjøres gratis tilgjengelig over nettet ved at staten kjøper tilgang som formidles gjennom Norsk digitalt bibliotek.
 13. Det bør opprettes en innkjøpsordning for norske tidskrifter. Innkjøpsordninger innføres også på generell basis for utdanningsbibliotekene etter behov
 14. Støtteordninger for samisk produksjon av film, skjønnlitteratur og andre utgivelser må etableres.
 15. Alle folkebibliotek må tilby et bredt medieutvalg. Bredden i form og innhold skal sikre at alle stemmer får slippe til - som del av demokratiutvikling og ytringsfrihet.
 16. Det er viktig at bibliotekene kan tilby adgang til oppdatert datateknologi til alle.
 17. Bibliotekene skal benytte åpne format og bruke programvare basert på åpen kildekode der det er praktisk mulig.
 18. Folkebibliotekene må ta i bruk egnet informasjonsmateriale om bibliotek og norsk samfunn for språklige minoritetsgrupper, helst på minoritetsspråkene.
 19. Folkebibliotekene må søke samarbeid med minoritetsgruppene for arrangementer, utstillinger og andre tiltak som bidrar til mangfold og inkludering i lokalsamfunnet.

Bakgrunn

Tilføyes i begynnelsen av november 2005

Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning