FANDOM


Et digitalt kunnskapssamfunn Rediger

Norge er på vei fra et industrielt velferdssamfunn til et digitalt kunnskapssamfunn. Vi vet at bred adgang til utdanning er en forutsetning for en kunnskapsbasert økonomi.

Det norske samfunnet blir stadig mer påvirket av verden utenfor Norge. Grensene bygges ned. For å hevde seg økonomisk, politisk og kulturelt trenger landet en sterkere og mer samordnet kunnskapspolitikk.

Den nye politikken må integrere områder som i dag ofte styres av sektorinteresser: kulturpolitikk, utdanningspolitikk, forskningspolitikk, næringspolitikk og distrikts- og regionpolitikk.

En fragmentert kunnskapspolitikk Rediger

I dag stilles det altfor sjelden krav til samarbeid og samspill. Den norske oljeøkonomien gir landet unike muligheter til å forme framtida. Et utadvendt Norge kan bli et økonomisk og kulturelt foregangsland - i Europa og i verden forøvrig. Fragmentering, sektortenkning og selvopptatthet svekker disse mulighetene.

Sektoriseringen rammer også bibliotekene. Norge trenger en samlet bibliotekpolitikk, ikke en særskilt strategi for hver av de fire store biblioteksektorene: folke-, skole-, studie og spesialbibliotek. Nåt folkebibliotekene låses til kultursektoren og universitets- og høgskolebibliotekkene avgrenses til høyere utdanning, blir rammen for snever. Bibliotekene er brede kunnskapsinstitusjoner. Bibliotekenes sentrale oppgave er å gjøre dokumentert kunnskap tilgjengelig - i alle sammenhenger der den kan være til nytte eller glede for nye brukere.

Bibliotekpolitikken bør heller ikke avgrenses til biblioteket som institusjon. Den kan heller betraktes som et ledd i en nasjonal kunnskapspolitikk. Hver enkelt bibliotektype har selvsagt sine særskilte oppgaver - innenfor sitt umiddelbare miljø. Lokalsamfunn og skoler, læresteder og kunnskapsbedrifter har sine spesifikke behov.

Men demokrati, nærhet, læring, kreativitet og næringsutvikling henger sammen. Et samlende grep er nødvendig for å skape det kunnskapssamfunnet Norge trenger. Kunnskapspolitikk dreier seg om å se utdanning og produksjon, kunnskap og kultur, innovasjon og innsikt i sammenheng.

Lokal og regional kunnskapsutvikling Rediger

Bibliotekene har adgang til store kunnskapsressurser - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle bibliotek har sterke samarbeidsnettverk, gode gjenfinningssystemer og engasjerte fagfolk som ønsker å bli brukt. Fagbibliotekene spiller en viktig rolle i læring, forskning og kunnskapsbasert produksjon.

Folkebibliotekene har en sikker plass i lokalsamfunnet. Bibliotekene kan brukes langt bredere og mere aktivt enn i dag. Dersom politikere og planleggere ser behovet for kunnskapsutvikling, står de aller fleste bibliotek klare til å delta.

NBF støtter arbeidet med å utvikle en langsiktig nasjonal kunnskapspolitikk. Denne politikken bør stimulere norske regioner og lokalsamfunn til å tenke langsiktig og helhetlig rundt nyskaping, produktivitet og livslang læring. Kompetente, kunnskapsrike og kulturbevisste mennesker skaper sosiale og økonomiske verdier.

Lokal og regional kunnskapsutvikling er en forutsetning for en nasjonal kunnskapspolitikk. Kommunene bør fortsatt være folkebibliotekenes viktigste forankring og virkeområde. Kunnskapssamfunnet må realiseres lokalt. Vi mener at folkebibliotekene kan gi viktige bidrag til lokal kunnskapsutvikling.

Sømløse bibliotek Rediger

Men dagens store utfordringer - knyttet til digitalisering, internasjonalisering og framveksten av en global kunnskapsøkonomi - kan ikke møtes på lokalplanet alene. Skottene mellom folkebibliotek, skolebibliotek og bibliotek i høyere utdanning bør fjernes.

Folkebibliotekene er langt mer enn kulturtilbud - de støtter opp om politisk engasjement, personlig kompetanseutvikling og lokal kunnskapsproduksjon. Gode skolebibliotek bidrar til livslang og selvstyrt læring. Studiebibliotekene er ikke bare for studenter - de kan også utvikles som regionale ressurser for samfunn og næringsliv.

Tanken om sømløshet er fornuftig. Alle bibliotek bør betraktes som noder i samme nettverk. Alle bibliotek har betydning på tre nivåer: det lokale, det regionale og det nasjonale. NBF går derfor inn for en aktiv og samordnet offentlig bibliotekpolitikk på regionalt og nasjonalt nivå.

Ressurser Rediger

  1. Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk. Folkebiblioteket: Et sted å lære - på vei mot kunnskapssamfunnet
  2. Bozena Rasmussen. Den finske modellen for kunnskapspolitikk og folkebibliotek. Bok og bibliotek, nr. 5, s. 34-37.

Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning